SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Paikkarin torpan tuki ry, josta näissä säännöissä käytetään myöhemmin nimeä Tuki.
Yhdistyksen kotipaikka on Lohjan kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Tuen tarkoituksena on tukea julkisen hallinnon ylläpitämän Paikkarin torpan museotoiminnan ylläpitoa ja kehittämistä sekä Elias Lönnrotin kansallisen ja kansainvälisen kulttuuri-, kotiseutu- ja valistusperinteen vaalimista ja tukemista henkisesti ja taloudellisesti.

Tarkoitustaan Tuki toteuttaa organisoimalla tavoitteidensa tukemiseen valmiita yhdistyksiä, yrityksiä, säätiöitä ja julkisia yhteisöjä sekä yksityisiä kansalaisia toimintaan edellä 1 momentissa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lisäksi Tuki järjestää jäsen-, koulutus- ja yleisötilaisuuksia, näyttelyitä, museoon liittyvien hankkeiden organisointia, julkaisu-, tutkimus- ja tukitoimintaa, tiedotusta ja yhteydenpitoa sidosryhmiinsä.

Toimintansa tukemiseksi Tuki voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaiset luvat saatuaan rahankeräyksiä.

Tuki voi harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

3§ Jäsenet

Tuen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Paikkarin torpasta ja Elias Lönnrotista kiinnostunut , oikeuskelpoinen yhdistys ja säätiö, joka hyväksyy Tuen tarkoituksen ja säännöt.

Tuella voi olla kannatus- ja tukijäseniä. Kannatusjäsenet ovat henkilöjäseniä ja tukijäsenet ovat oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä.

Tuki voi kutsua vuosikokouksen päätöksellä kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi ansioituneen henkilön, joka on erityisellä innolla edistänyt Tuen toimintaa ja päämääriä tai tukenut sitä lahjoituksin.

Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniajäseniä voi olla yhtaikaisesti enintään kolme.

Jäsenellä on oikeus erota Tuesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä Tuen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli tämä on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien ja tavoitteiden vastaisesti, tai katsoa eronneeksi, jos on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kuuden (6) kuukauden ajan. Erotetulla on oikeus valittaa kirjallisesti päätöksestä yhden (1) kuukauden kuluessa tiedon saatuaan ilmoittamalla hallitukselle. Yhdistyksen seuraava kokous käsittelee ja päättää asian.

4§ Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu määrätään varsinaisena jäsenenä olevan yhdistyksen edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän henkilöjäsenten jäsenmäärän perusteella. Jäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruisena varsinaisina jäseninä oleville yhdistyksille sen mukaisella porrastuksella, miten yhdistyksien äänimäärä määräytyy Tuen kokouksissa. Varsinaisena jäsenenä olevalle säätiölle määrätään kiinteä jäsenmaksu.

Syyskokous päättää kannatus- ja tukijäsenten jäsenmaksusta. Lisäksi Tuen kokous voi päättää vapaaehtoisista maksuista.

5§ Tuen päätöksenteko ja toimielimet

Tuen kokous käyttää päätösvaltaa. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita. Lisäksi Tuella on tukijäsenistä koostuva neuvottelukunta. Neuvottelukunta käsittelee sidosryhmä-yhteistyötä ja on luonteeltaan neuvoa-antava.

6§ Tuen kokouksen koollekutsuminen

Tuen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille aikaisintaan kuukautta ja viimeistään neljätoista päivää (14) ennen kokousta kirjallisesti joko postitse tai sähköpostitse. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat antaneet e-mail-osoitteensa Tuen sisäiseen käyttöön.

7§ Tuen kokoukset

Tuella on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta: syyskokous, joka on pidettävä viimeistään joulukuun 15 päivänä ja kevätkokous, joka on pidettävä viimeistään toukokuun 31 päivänä.

Kokouspaikan ja -ajan määrää hallitus.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli, kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli yksi kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on hallitukselle saapunut.

Varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä ennakkokutsu 40 päivää ennen kokousta ja varsinainen kokouskutsu sisältäen kokousmateriaalin 14 päivää ennen kokousta.

10§ Äänivalta ja päätöksenteko

Tuen kokouksessa varsinaisena jäsenenä olevan yhdistyksen äänioikeus määräytyy edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän henkilöjäsenten jäsenmäärän perusteella seuraavasti:
- jäsenmäärä --- 100 >>> 1 ääni
- jäsenmäärä 101-2500 >>> 2 ääntä
- jäsenmäärä 2501-5000 >>> 3 ääntä
- jäsenmäärä 5001- >>> 4 ääntä

Tuen kokouksessa varsinaisena jäsenenä olevalla säätiöllä on yksi (1) ääni.

Kannatus- ja tukijäsenillä ei ole äänioikeutta Tuen kokouksissa.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta Tuen kokouksissa.

Varsinaisen jäsenen äänioikeutta voi käyttää yksi henkilö tai varsinaisena jäsenenä oleva yhdistys voi jakaa äänensä useille henkilöille.

Tuen kokouksissa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten ollessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaaleissa tulee valituksi se henkilö, jota on kannattanut yli puolet vaalissa annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella kukaan ehdokkaista ei saa tarvittavaa enemmistöä, seuraavalle vaalikierrokselle pääsee kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Äänten ollessa tasan ratkaistaan vaali arvalla.

11§ Tuen syyskokouksessa

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2) vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
3) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisaika
4) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
5) valitaan tarvittaessa Tuen hallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi
6) valitaan Tuen hallitukseen 4 – 10 muuta jäsentä ja heille varajäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi
7) valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt
8) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä varsinaisten jäsenten viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennakkoilmoituksen jälkeen hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettuja asioita, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

12§ Tuen kevätkokouksessa

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2) käsitellään Tuen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta
3) esitetään tilintarkastuskertomus
4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
5) käsitellään muut hallituksen esittämät sekä varsinaisten jäsenten viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennakkoilmoituksen jälkeen hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23§:ssä tarkoitettuja asioita, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu

13§ Tuen hallitus

Hallitus toimii Tuen sääntömääräisenä edustajana.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, joka on myös Tuen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä 4 -10 jäsentä ja näiden varahenkilöt.

Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät.

14§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä on paikalla ja yksi näistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten ollessa tasan, vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

15§

Hallitus huolehtii Tuen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa:

1) toimia Tuen tarkoituksen ja tavoitteiden toteuttamiseksi ja huolehtia Tuen sisäisen toiminnan kehittämisestä
2) edustaa Tuki ry:tä
3) Kutsua koolle Tuen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
4) panna täytäntöön vuosikokousten päätökset
5) päättää Tuen edustuksista muissa yhteisöissä
6) kerätä varoja vuosikokouksen hyväksymien suunnitelmien mukaisesti Paikkarin torpalle sekä muuhun tarkoituspykälän määrittämään toimintaan
7) hoitaa rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen valmistelusta
8) päättää Tuen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
9) huolehtia vuosikertomuksen laatimisesta
10) huolehtia toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta
11) päättää jäseneksi hyväksymisestä ja pitää jäsenluetteloa
12) palkkaa ja erottaa toimihenkilöt.

TOIMINTA- JA TILIVUOSI SEKÄ TILINTARKASTUS

16§

Tuen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään maaliskuun 31 päivänä jätettäväksi tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle, joiden tulee antaa oma tarkastuskertomuksensa hallitukselle huhtikuun 15 päivään mennessä.

TUEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

17§

Tuen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja, molemmat varapuheenjohtajat ja hallituksen siihen määräämä toimihenkilö, kaksi yhdessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA TUEN PURKAMINEN

18§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

19§

Tuen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on kolmekymmentä (30) päivää.
Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

20§

Jos Tuki on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoitus on vastaava kuin Tuella. Mikäli tällaista säätiötä ei ole olemassa Tuen purkamis- tai lakkautushetkellä, luovutetaan sen omaisuus edellä mainitunlaiselle säätiölle, joka perustetaan vuoden kuluessa Tuen purkamisesta tai lakkauttamisesta. Omaisuus voidaan luovuttaa myös sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoituksena on Elias Lönnrotin elämäntyön tunnetuksi tekeminen ja hänen arvostuksensa säilyttäminen.

Kotiseutuvaakuna

Sammatin kotiseutuvaakuna

Lohjanvaakuna

Lohja

Paikkarin torppa info

Paikkarin torppa
Info